Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunt u hier downloaden

Algemene voorwaarden Raamfoliewebshop

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: Raamfoliewebshop   https://www.raamfoliewebshop.nl/
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Glass Solution Windowfilm B.V. mede handelend onder de naam:

Raamfoliewebshop
Parallelweg 50, 1131DM Volendam
Postbus 50, 1130 AB Volendam

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Raamfoliewebshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Raamfoliewebshop en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op de website van Raamfoliewebshop zijn in te zien en Raamfoliewebshop op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Raamfoliewebshop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Raamfoliewebshop niet.

Raamfoliewebshop adviseert u altijd eerst een staal op te vragen of wanneer dit niet mogelijk blijkt de staal te bekijken in de showroom.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Raamfoliewebshop de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Raamfoliewebshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Raamfoliewebshop is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Raamfoliewebshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Raamfoliewebshop voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Raamfoliewebshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Raamfoliewebshop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Raamfoliewebshop zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Raamfoliewebshop waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Raamfoliewebshop deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de  levertijd meer dan 1 week bedraagt.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT
Bij levering van producten:
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Raamfoliewebshop bekend gemaakte vertegenwoordiger. Na het ontbinden heeft u nogmaals een periode van 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1. Plakfolie en raamfolie wordt speciaal voor de consument op lengtemaat gesneden. “Maatwerkproducten kunnen niet geretourneerd worden.”
2. Raamfoliewebshop kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Raamfoliewebshop dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Raamfoliewebshop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Raamfoliewebshop geen invloed heeft;
4. N.B.

Indien bij een product de aanduiding voorraad niet wordt weergegeven of een product omschrijving aangeeft dat het maatwerk / speciaal voor u (op maat) bestellen dan geldt het volgende:
Dit product wordt speciaal voor u besteld. Het is qua kleur, design en afmetingen afgestemd op uw wensen en maatvoering. De kans dat een volgende afnemer exact de gelijke samenstelling besteld is nihil. Om deze reden is het product een maatwerk product waarbij het niet mogelijk is het product te retourneren of ruilen.-

ARTIKEL 8 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Raamfoliewebshop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, (exclusief de gemaakte verzendkosten van de retourzending) terugbetalen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Raamfoliewebshop producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Raamfoliewebshop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
Raamfoliewebshop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Raamfoliewebshop er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING
1. Raamfoliewebshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Afwijkingen van maximaal 5 cm zijn toegestaan in  zowel de lengte als breedte van folie en randen. Een teveel of tekort aan het aantal rollen vanwege deze reden valt buiten onze verantwoordelijkheid of die van de fabrikant.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Raamfoliewebshop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed zal uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Raamfoliewebshop  tracht alle bestellingen binnen 3 werkdagen, mits op voorraad, uit te leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Raamfoliewebshop het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Raamfoliewebshop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

7. De goederen worden geleverd af magazijn. De producten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden. Raamfoliewebshop is geen tussenpersoon bij een eventuele vermissing. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant.
Indien een pakket bij ontvangst beschadigd geaccepteerd wordt kan de consument nimmer meer de schade verhalen bij Raamfoliewebshop. In geval van schade dient de consument het pakket te weigeren om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. De consument dient de koerier bij weigering ook direct de rede aan te geven van weigering en Raamfoliewebshop schriftelijk / per email te informeren.

ARTIKEL 12 – BETALING
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen per ommegaande via de Raamfoliewebshop te worden voldaan.

2. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. Indien een factuur gewenst is wordt deze via de e-mail toegezonden. Bij het permanent niet aannemen / weigeren van een verzending, te lezen een annulering, worden naast administratiekosten ook nogmaals verzendkosten berekend. Wanneer een bestelling nog kan worden geannuleerd wordt er 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht, met een minimum van 7,50 euro administratiekosten. Crediteringen worden verzameld, en normaliter binnen 30 dagen overgeboekt, om zo de kosten en prijzen zo laag mogelijk te houden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Raamfoliewebshop te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Raamfoliewebshop het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Raamfoliewebshop, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij Raamfoliewebshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 8 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Raamfoliewebshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@raamfoliewebshop.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen Raamfoliewebshop en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 15 – GEBRUIK
Plakfolie / statische folies / stickers;
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker (consument) om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Plakfolie/ statische folie/ sticker mag niet aangebracht  worden als hierin voor het aanbrengen een fout in geconstateerd had kunnen worden.
Het aanbrengen van de folie houdt de aanvaarding van de goederen in.
De gebruiksaanwijzing van de leverancier dient ten alle tijden gevolgd te worden.


De ondergrond waarop een sticker of folie wordt aangebracht dient glad, vetvrij en niet poreus te zijn. Muren die met muurverf behandeld zijn dienen minimaal 2 weken door gedroogd te zijn (bij circa 18 graden). Muren behandeld met een slechte kwaliteit muurverf of kalk kunnen onthechting veroorzaken van sticker/ folie. Glas moet vetvrij zijn en opgelet worden op glassoort.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site of toegezonden stalen kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Aan berekeningen die door Raamfoliewebshop zijn uitgevoerd kunnen geen rechten worden ontleend.

Afwijkingen van maximaal 5 cm zijn toegestaan in  zowel de lengte als breedte van de folies. Sommige folies hebben een zelfkant deze wordt niet meegeteld in het hiervoor genoemde afwijkingspercentage. Derhalve kunnen deze folies nog iets smaller uitvallen.

Het is niet uit te sluiten dat bij bepaalde types isolerend glas een thermische breuk zou kunnen ontstaan wanneer het gehele vlak wordt voorzien van raamfolie waarbij gedurende een langere tijd direct zonlicht op schijnt. Of uw raam valt onder deze categorie dient u te informeren bij uw glasleverancier.

ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan Raamfoliewebshop heeft verricht, blijven de goederen en/ of materialen eigendom van Raamfoliewebshop. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden en interesse. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de afnemer over.

Aansprakelijkheid

1.   Raamfoliewebshop is bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.

2.   Raamfoliewebshop is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijf )schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevend personeel van Raamfoliewebshop.

Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Raamfoliewebshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Raamfoliewebshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Raamfoliewebshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt


Verwerking privacygegevens

Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst vraagt Raamfoliewebshop om de persoonsgegevens van de consument  te verstrekken. Daarnaast kan Raamfoliewebshop, dan wel kunnen aan haar gerelateerde ondernemingen, deze gegevens gebruiken om de consument te informeren over haar producten. Mocht de consument geen prijs stellen op dergelijke informatie dan kan de consument dit melden aan info@raamfoliewebshop.nl